Przeczytaj

Regulamin Obiektu

REGULAMIN REZERWACJI

 

Oberża pod Różą

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, podpisanie karty meldunkowej bądź zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Oberży pod Różą. Odpowiedzialność za te osoby spoczywa na osobie dokonującej rezerwacji, zwanej w niniejszym Regulaminie Klientem lub Zameldowanym.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji.

WARUNKI REZERWACJI

 1. Rezerwacji pokoju Klient może dokonać: bezpośrednio pod numerem telefonu +48 18 26 405 26, mailowo na adres rezerwacja@oberzapodroza.pl, na stronie internetowej www.oberzapodroza.pl, osobiście w Recepcji Oberży pod Różą oraz za pośrednictwem portali, w których dostępna jest oferta obiektu.
 2. Rezerwacje dokonane bezpośrednio muszą być zagwarantowane poprzez wpłatę zadatku w wysokości 30-100% całkowitej wartości rezerwacji w terminie 7 dni od daty dokonania rezerwacji. W przypadku zmian w rezerwacji, niepojawienia się Klienta lub anulacji rezerwacji przedpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową, telefoniczną lub sms w wyznaczonym terminie.
 4. Akceptowane formy płatności: karta kredytowa, gotówka, przelew, Polski Bon Turystyczny.

ZAMELDOWANIE

 1. Podstawą zameldowania w hotelu jest okazanie przez Klienta dokumentu tożsamości oraz uregulowanie całej należności za pobyt.
 2. Godziny otwarcia Recepcji: codziennie 7:00 – 22:00
 3. Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się wynająć pokój w określonym terminie, za określoną cenę, a co za tym idzie uiścić opłatę za cały zadeklarowany okres najpóźniej w trakcie procedury meldunku.
 4. Oberża pod Różą zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który: nie posiada ważnego dowodu tożsamości, nie chce okazać dokumentu, odmawia podpisania karty meldunkowej, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu. W przypadku odmowy zameldowania Klienta z ww. powodów wpłacone pieniądze w formie zadatku nie są zwracane.
 5. W przypadku przedłużenia pobytu lub zakupu dodatkowych usług po wcześniejszym uzgodnieniu z Recepcją obiektu, opłata zostanie dodana do rachunku Klienta i musi zostać uregulowana niezwłocznie.
 6. Klienci przybywający poza godzinami pracy recepcji są zobowiązani powiadomić personel recepcji o orientacyjnej godzinie przyjazdu z wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailem.
 7. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajnymi środkami, Oberża pod Różą zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. W oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania Klienta po konsultacji z Recepcją obiektu.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłosić pod numerem tel. +48 18 2640526 do godziny 10:00 bądź w Recepcji Oberży pod Różą lub telefonicznie. Zostanie ono uwzględnione w miarę dostępności pokoi.
 5. Przedłużenie pobytu w apartamencie po godzinie 11:00 będzie traktowane jako przedłużenie doby hotelowej, co skutkować będzie obciążenie rachunku Gościa kwotą doby hotelowej.
 6. Skrócenie wcześniej zadeklarowanego i opłaconego pobytu nie skutkuje zwrotem równowartości niewykorzystanej doby.

ZASADY UŻYTKOWANIA POKOJU

 1. Klient zobowiązany jest do użytkowania lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymywania i zdania apartamentu w stanie zastanym z chwilą zameldowania.
 2. Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. Złamanie tej zasady wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 100 PLN za każdą osobę za dobę.
 3. Gość hotelowy nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. Zmiana nazwiska rezerwacji lub gościa hotelowego przebywającego pokoju musi zostać uzgodniona z recepcją lub managerem obiektu.
 4. W pokojach obowiązuje zakaz palenia. W przypadku złamania tego zakazu Gość zostanie obciążony karą finansową w wysokości 400 PLN.
 5. Organizowanie imprez towarzyskich w pokojach jest surowo zabronione.
 6. Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości
 7. Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać ani uniemożliwiać pracy personelu obiektu.
 8. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w pokojach hotelowych. 
 9. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz zasilaczy komputerowych.
 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w apartamencie Klienci proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń pod numerem tel. +48 18 26 405 26 w godzinach pracy Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 11. Usterki zgłoszone w dni powszednie będą usuwane bez zbędnej zwłoki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.
 12. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Oberży pod Różą (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
 13. Oberża pod Różą zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju w sytuacji awarii lub usterki bądź niemożliwości przydzielenia wybranego pokoju z przyczyn niezależnych.
 14. Oberża pod Różą może przerwać pobyt Klientów bez zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację oraz obciążyć Zameldowanego adekwatną karą w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu. W takiej sytuacji opłata wniesiona za pobyt nie podlega zwrotowi.
 15. W apartamencie mogą przebywać zwierzęta po wcześniejszym ustaleniu i wyrażoną zgodą przez obiekt. Dodatkowy koszt wynosi 30zł za dobę.

WYMELDOWANIE

 1. Przy każdorazowym wyjściu z pokoju Klienci zobowiązani są wyłączyć oświetlenie i zamknąć drzwi do pokoju.
 2. Oberża pod Różą nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w pokojach. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie zostaną one zutylizowane. W trakcie dłuższego pobytu Klienci, u których prowadzane są sprzątania stałe w ustalonych wcześniej terminach, proszeni są o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy cennych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, stwierdzenia zabrudzeń pokoju, ręczników, pościeli ponad normę bądź stwierdzenia stanu po paleniu papierosów w pokoju po wymeldowaniu Klientów, obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej przy dokonywaniu rezerwacji w kwocie do pełnej wartości kosztów naprawy/dearomatyzacji i poniesionych strat.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za: zgubienie kluczy oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy, odwiedzających go osób lub zwierząt które przebywały w pokoju.
 3. W przypadku pobytu w mieszkaniu ze zwierzęciem, opiekun jest zobowiązany do utrzymania czystości podczas i w momencie opuszczania pokoju. W całym obiekcie zwierzę powinno poruszać się na smyczy ze względu na innych gości.
 4. W sytuacji nie zastosowania się do regulaminu obiektu i konieczność wezwania ochrony, kosztami obciążony zostanie gość.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dokonując rezerwacji w Oberży pod Różą Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych i marketingowych oraz umieszczenia danych Klienta w bazie danych firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późn. zm.). Zameldowany ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (portale rezerwacyjne, str www) lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 1. Wersja obowiązującą regulaminu jest wersja sporządzona w języku polskim, przedstawiona wersja anglojęzyczna ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego, obowiązującego regulaminu.
 1. Ważne telefony: Pogotowie: 999, Policja 997, Straż pożarna 998 lub telefon alarmowy 112

Życzymy udanego pobytu!

Oberża pod Różą

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Skróty i definicje

Definicje:

1) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04

2) Współadministratorzy – podmioty wskazane w cz. II ust. 1 niniejszej Polityki prywatności, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, dalej także jako: „Oberża pod Różą”

3) Klient – podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane na jakiejkolwiek podstawie określonej w art. 6 RODO

4) Pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych

5) Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego zestawienia informacji o danej osobie w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw

 1. Postanowienia ogólne
 2. Współadministratorami danych osobowych są następujące podmioty:

1) Osoby decyzyjne obiektu Oberża pod Różą

 1. W ramach umowy o współadministrowanie Współadministratorzy ustalili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodnili, co następuje:
 2. a) Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za wykonywanie obowiązku informacyjnego wobec Klientów;
 3. b) Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za umożliwienie Klientom wykonywanie ich praw wynikających z RODO.

Wobec powyższych ustaleń, można wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.

 1. Oberża pod Różą szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych.

III. Dane kontaktowe

W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się ze Współadministratorami poprzez email manager@oberzapodroza.pl lub pisemnie na adres: Oberża pod Różą, ul. Sikorskiego 20, 34-400 Nowy Targ.

 1. Cele i podstawy przetwarzania
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Oberża pod Różą w celu:

1) podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług hotelowych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w formularzu rezerwacji i sprzedaży usług hotelowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach (m.in. podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, realizacji umowy zawartej z podmiotem trzecim na rzecz Klienta) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług hotelowych konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.
 2. Monitoring w miejscach ogólnodostępnych hoteli zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz ochrony mienia.
 3. Kategorie przetwarzania danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Klientów:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres zamieszkania;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Dane karty płatniczej (w przypadku płatności kartą);
 • Informacje o dacie pobytu;
 • Informacje o preferencjach dotyczących pobytu;
 • Liczba osób dorosłych objętych zamówieniem;
 • Liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem;
 • Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT;
 • Język do kontaktu;
 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom:

 • HOTRES Sp. z o.o., ul. Osiedle Robotnicze 10/4, 58-500 Jelenia Góra, która obsługuje moduł rezerwacyjny uruchamiany na naszym portalu internetowym;
 • Innym firmom ( w tym firmom informatycznym), z którymi współpracujemy przy zarządzaniu świadczonymi usługami.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza przypadkami, gdy Klient złoży taki wyraźny wniosek. 

VIII. Okres przechowywania danych klientów

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów któregokolwiek ze Współadministratorów będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 2. a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 3. b) wypełnienia obowiązku prawnego któregokolwiek ze Współadministratorów (np. wynikającego z przepisów podatkowych).
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni, a po jego upływie zostają trwale usunięte poprzez nadpisanie.
 6. Twoje prawa

Przysługuje prawo do:

 1. a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
 3. c) usunięcia danych;
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych;
 5. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 6. f) przenoszenia danych;
 7. g) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. h) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie w przypadku przetwarzania Twoich danych na postawie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonywania Twoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e – mail: manager@oberzapodroza.pl lub pisemnie na adres: Oberża pod Różą, ul. Sikorskiego 20, 34-400 Nowy Targ

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i/lub świadczenia usługi. W przypadku ich niepodania możemy odmówić zawarcia umowy i/lub świadczenia usługi.

 1. Informacja o źródle danych

Jeśli nie podano swoich danych osobowych osobiście, dane uzyskaliśmy od podmiotu, który zawarł z którymkolwiek z Współadministratorów umowę o świadczenie usług hotelarskich na rzecz Klienta lub od podmiotu, z którym Klient zawarł umowę o rezerwację usług świadczonych przez Współadministratorów.

XII. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszym portalu internetowym są własnością współadministratora Oberża pod Różą i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania.
 2. Wszelkie działania w zakresie określonym w pkt. 1 powyżej, wymagają pisemnej zgody Oberży pod Różą. W przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.

XIII. Pliki cookies

 1. Portal internetowy wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
 2. Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
 2. Klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej Oberży pod Różą w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług.

REGULAMIN POBYTU:

Aby zapewnić Państwu spokojny i bezpieczny pobyt w naszym obiekcie, bardzo prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby.
 2. Wynajęcie pokoju wymaga podania danych osobowych gościa niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 4. Przedłużenie pobytu poza wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 5. Obiekt uwzględni życzenie o przedłużeniu pobytu w miarę dostępności miejsc.
 6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który gość uiścił należną opłatę.
 7. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w pokojach hotelowych. 
 8. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, szkodę na osobie Gości, personelu obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektu lub spokojny pobyt innych gości.
 9. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny cały czas w trakcie trwania pobytu znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 10. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji co umożliwi personelowi niezwłoczną reakcję.
 11. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
 12. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
 13. Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu w najszerszym prawnie dopuszczanych zakresie.
 14. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w obiekcie
 15. Sprawny pod względem technicznych pokój, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zmienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 16. na prośbę gościa wymianę bielizny pościelowej i ręczników
 17. Na życzenie gościa obiekt świadczy nieodpłatnie usługi:
 18. Udzielenia informacji związanych z pobytem i podróżą
 19. Przechowanie bagażu (obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż data pobytu gościa oraz rzeczy które nie mają cech bagażu osobistego.
 20. W przypadku wystąpienia szkody osobowej lub majątkowej poszkodowany jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o fakcie recepcję.
 21. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe w jego winy, z winy odwiedzających go osób oraz jak i z winy osób za które ponosi odpowiedzialność, a także zwierząt.
 22. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia gościa w kwotach odpowiadających równowartości wyrządzonej szkody w obiekcie.
 23. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 24. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości oraz zakłócać lub uniemożliwiać pracy personelu obiektu. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 25. Za każdym razem opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju wyjeżdżającego gościa będą odsyłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji hotelu przechowa te przedmioty przez 30 dni.
 27. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych substancji. W wypadku niestosowania się do tego zakazu, obiekt jest uprawniony do obciążenia gości w kwocie 400zł.
 28. Gość hotelowy ma prawo za dodatkową opłatą do zamieszkania w pokoju ze zwierzęciem.
 29. Do hotelu nie wolno wprowadzać psów wpisanych do rejestru ras niebezpiecznych.
 30. Gość zobowiązany jest do opieki nad zwierzęciem w sposób który nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa innych gości lub personelu.
 31. Żadne z postanowień tego regulaminu nie może być interpretowane w sposób bezwzględnie naruszający przepisy obowiązującego prawa.