Regulamin

Regulamin

01. regulamin

Postanowienia

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, podpisanie karty meldunkowej bądź zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Oberży pod Różą. Odpowiedzialność za te osoby spoczywa na osobie dokonującej rezerwacji, zwanej w niniejszym Regulaminie Klientem lub Zameldowanym.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji.

Warunki rezerwacji

1. Rezerwacji pokoju Klient może dokonać: bezpośrednio pod numerem telefonu +48 18 26 405 26, mailowo na adres rezerwacja@oberzapodroza.pl, na stronie internetowej www.oberzapodroza.pl, osobiście w Recepcji Oberży pod Różą oraz za pośrednictwem portali, w których dostępna jest oferta obiektu.
2. Rezerwacje dokonane bezpośrednio muszą być zagwarantowane poprzez wpłatę zadatku w wysokości 30-100% całkowitej wartości rezerwacji w terminie 7 dni od daty dokonania rezerwacji. W przypadku zmian w rezerwacji, niepojawienia się Klienta lub anulacji rezerwacji przedpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
3. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową, telefoniczną lub sms w wyznaczonym terminie.
4. Akceptowane formy płatności: karta kredytowa, gotówka, przelew, Polski Bon Turystyczny.

Zameldowanie

1. Podstawą zameldowania w hotelu jest okazanie przez Klienta dokumentu tożsamości oraz uregulowanie całej należności za pobyt.
2. Godziny otwarcia Recepcji: codziennie 7:00 – 22:00.
3. Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się wynająć pokój w określonym terminie, za określoną cenę, a co za tym idzie uiścić opłatę za cały zadeklarowany okres najpóźniej w trakcie procedury meldunku.
4. Oberża pod Różą zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który: nie posiada ważnego dowodu tożsamości, nie chce okazać dokumentu, odmawia podpisania karty meldunkowej, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu. W przypadku odmowy zameldowania Klienta z ww. powodów wpłacone pieniądze w formie zadatku nie są zwracane.
5. W przypadku przedłużenia pobytu lub zakupu dodatkowych usług po wcześniejszym uzgodnieniu z Recepcją obiektu, opłata zostanie dodana do rachunku Klienta i musi zostać uregulowana niezwłocznie.
6. Klienci przybywający poza godzinami pracy recepcji są zobowiązani powiadomić personel recepcji o orientacyjnej godzinie przyjazdu z wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailem.
7. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajnymi środkami, Oberża pod Różą zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

Doba hotelowa

1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
3. W oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania Klienta po konsultacji z Recepcją obiektu.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłosić pod numerem tel. +48 18 26 405 26 do godziny 10:00 bądź w Recepcji Oberży pod Różą lub telefonicznie. Zostanie ono uwzględnione w miarę dostępności pokoi.
5. Przedłużenie pobytu w apartamencie po godzinie 11:00 będzie traktowane jako przedłużenie doby hotelowej, co skutkować będzie obciążenie rachunku Klienta kwotą doby hotelowej.
6. Skrócenie wcześniej zadeklarowanego i opłaconego pobytu nie skutkuje zwrotem równowartości niewykorzystanej doby.

Zasady użytkowania pokoju

1. Klient zobowiązany jest do użytkowania lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymywania i zdania apartamentu w stanie zastanym z chwilą zameldowania.
2. Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. Złamanie tej zasady wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 100 PLN za każdą osobę za dobę.
3. Klient nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. Zmiana nazwiska rezerwacji lub gościa hotelowego przebywającego pokoju musi zostać uzgodniona z recepcją lub managerem obiektu.
4. W pokojach obowiązuje zakaz palenia. W przypadku złamania tego zakazu Klient zostanie obciążony karą finansową w wysokości 400 PLN.
5. Organizowanie imprez towarzyskich w pokojach jest surowo zabronione.
6. Zachowanie Klienta oraz osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Klientów.
7. Zachowanie Klienta oraz osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać ani uniemożliwiać pracy personelu obiektu.
8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach 07:00–22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w apartamencie Klienta po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament na odpłatne dokwaterowanie, według cen pełnych obowiązujących w dniu zameldowania.
9. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz zasilaczy komputerowych.
10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w apartamencie Klienci proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń pod numerem tel. +48 18 26 405 26 w godzinach pracy Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
11. Usterki zgłoszone w dni powszednie będą usuwane bez zbędnej zwłoki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.
12. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Oberży pod Różą (dostawa mediów, w tym internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
13. Oberża pod Różą zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju w sytuacji awarii lub usterki bądź niemożliwości przydzielenia wybranego pokoju z przyczyn niezależnych.
14. Oberża pod Różą może przerwać pobyt Klientów bez zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację oraz obciążyć Zameldowanego adekwatną karą w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu. W takiej sytuacji opłata wniesiona za pobyt nie podlega zwrotowi.
15. W apartamencie mogą przebywać zwierzęta po wcześniejszym ustaleniu i wyrażoną zgodą przez obiekt. Dodatkowy koszt wynosi 30zł za dobę.

Wymeldowanie

1. Przy każdorazowym wyjściu z pokoju Klienci zobowiązani są wyłączyć oświetlenie i zamknąć drzwi do pokoju.
2. Oberża pod Różą nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w pokojach. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie zostaną one zutylizowane. W trakcie dłuższego pobytu Klienci, u których prowadzane są sprzątania stałe w ustalonych wcześniej terminach, proszeni są o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy cennych.

Odpowiedzialność

1. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, stwierdzenia zabrudzeń pokoju, ręczników, pościeli ponad normę bądź stwierdzenia stanu po paleniu papierosów w pokoju po wymeldowaniu Klientów, obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej przy dokonywaniu rezerwacji w kwocie do pełnej wartości kosztów naprawy/dearomatyzacji i poniesionych strat.
2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za: zgubienie kluczy oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy, odwiedzających go osób lub zwierząt które przebywały w pokoju.
3. W przypadku pobytu w mieszkaniu ze zwierzęciem, opiekun jest zobowiązany do utrzymania czystości podczas i w momencie opuszczania pokoju. W całym obiekcie zwierzę powinno poruszać się na smyczy ze względu na innych gości.
4. W sytuacji nie zastosowania się do regulaminu obiektu i konieczność wezwania ochrony, kosztami obciążony zostanie gość.

Postanowienia końcowe

1. Dokonując rezerwacji w Oberży pod Różą Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych i marketingowych oraz umieszczenia danych Klienta w bazie danych firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późn. zm.). Zameldowany ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych.
2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (portale rezerwacyjne, str www) lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
3. Wersja obowiązującą regulaminu jest wersja sporządzona w języku polskim.
4. Ważne telefony: Pogotowie: 999, Policja 997, Straż pożarna 998 lub Telefon alarmowy 112.

Oberża pod Różą - miejsce, gdzie narodzą się Twoje najpiękniejsze wspomnienia.

+48 18 26 405 26
Zadzwoń do nas i rozpocznijmy wspólną przygodę!